Välj en sida

”Ett tidigare kronobränneri på Ulleråkersområdets norra del blev platsen för Uppsala hospitals- och lasarettsinrättning 1811. Hospitalet fick karaktären av ett psykiatriskt sjukhus 1861 och året därpå etablerades här Sveriges första psykiatriska universitetsklinik.

I början av 1900-talet hade sjukhuset utökats till att bland annat innehålla en asyl med 800 vårdplatser för kroniskt psykiskt sjuka. Namnet Ulleråkers sjukhus tillkom 1931 när sjukhuset blev ett statligt sinnessjukhus för Uppsala och Stockholms län, med 1250 vårdplatser. På 1970-talet hade antalet vårdplatser ökat till 1400. En särskild inrättning, Kronåsens sjukhus, var länge förlagd till och samorganiserad med Ulleråkers sjukhus. Kronåsen var avsett för barn- och ungdomar till och med tonåren med särskilt svår psykiatrisk problematik och hade stora delar av Mellansverige som upptagningsområde. Sjukhuset är nedlagt sedan flera år.

År 1988 upphörde Ulleråkers sjukhus att vara en egen förvaltning och blev en del av Akademiska sjukhusets psykiatridivision. Sedan dess har antalet vårdplatser reducerats och idag finns cirka 100 slutna vårdplatser. Vården bedrivs idag till största delen vid psykiatriska öppenvårdsmottagningar, behandlingshem samt med insatser av rehabiliteringsteam.” Texten ovan kommer från Wikipedia

”Numera är Ulleråker en stadsdel i Uppsala, med såväl bostadshus som psykiatriska vårdavdelningar och institutioner för åldringsvård. Inom Ulleråkersområdet finns förskolor, en lågstadieskola samt gymnasieskolorna Lundellska skolan och Kajan. Inom området finns även Uppsala folkhögskola. Statens institutionsstyrelse, SiS, har där ett så kallat LVU-hem. I samma byggnad finns också ett häktesannex.

På Ulleråkersområdet planeras byggande av åtskilliga nya bostadshus, vilket gör det till ett av de områden som Uppsala stad växer genom. Bland annat planerar Uppsalahem att bygga 800 nya lägenheter i området, vilket kan jämföras med att det idag finns ungefär 500 bostäder här.”

Text och bild från Wikipedia: Äldsta delen av Ulleråkers Sjukhus med en skulptur av Astri Taube i förgrunden. På Digitalt Museum kan du hitta bilder från Ulleråker.

”Här finns också en kyrkogård där 1300 personer är begravda, patienter och personal. Flera av de äldre byggnaderna på området, som en av huvudbyggnaderna, den så kallade Vingmuttern, och vattentornet, är kulturskyddade.” Text från artikeln Ulleråker – en guldklimp i förfall i UNT.

File:Ullerakers sjukhus.jpg