Välj en sida

”130 ha. Tax. 5.500.000. Ulleråkers sjukhus, beläget mellan Upplands regementes område och Ultunas
domäner, leder sina anor tillbaka till ett helgeandshus från 1300-talet. På 1700-talet låg hospitalet vid Fyristorg, närmare bestämt på den plats, där nu Hotell Gillet ligger. År 1806 flyttades emellertid Uppsala hospital ut till sin nuvarande nuvarande plats.Ulleråkers sjukhus består av två skilda byggnadskomplex, norra sjukhuset (förutvarande hospital) och södra sjukhuset (förutvarande asylen). Norra sjukhuset omfattar av sjukhusbyggnader en kvinno- och en mansavdelning.Den förstnämnda är inrymd i tre byggnader, nämligen huvudbyggnaden, uppf. resp. tillb. i tre perioder under åren 1835 1864 och omändrad 1900, använd för lugna och halvoroliga sjuka, paviljongen för oroliga, uppf. 1876 och omb. 1910, samt förutvarande ”länspaviljongen”, använd för lugna och halvoroliga sjuka, uppf. 1905. Mansavdelningen omfattar en stor, år 1882 uppf. byggnad med underavdelningar för alla kategorier av sjuka. I sistnämnda byggnad ligga dessutom bageri, kyrksal, föreläsningssal, apoteks- och laboratorielokaler, vissa familjebostäder in. m.

Av övriga byggnader kan nämnas administrationsbyggnaden förut kronobränneri (Se nedan) — år 1855 påbyggd och inrättad för administrationsändamål. Södra sjukhuset, som togs i bruk år 1900, omfattar sex stora sjukvårdsbyggnader, tre för kvinnor och tre för män, nämligen A-paviljongerna för lugna, B-paviljongerna för halvoroliga samt C-paviljongerna för oroliga. I mitten ligga administrationsbyggnaden med expeditioner, apoteks och operationslokaler, bostäder för läkare, festsal m. m., vidare tvättbyggnad, centralkök, snickarverkstad med bostadslägenheter, målarverkstad m. fl. smärre byggnader. Dessutom finnes ett antal bostadshus för gift personal. Sammanlagt omfattar Ulleråkers sjukhus, inklusive bostadshus för personal, 43 större och mindre byggnader. Antalet vårdplatser är 1.282. Sjukhuset har 554 anställda, därav läkarpersonal 14, kontorspersonal 11, sjukvårdspersonal 402, ekonomipersonal 127.

— Sjukhuschef: överläkare Ragnar Hjertstedt.

— Sjukhusintendent: T. Nordsjö.

Ulleråkers sjukhus, Administrationsbyggnaden

Bildkälla: Sveriges Bebyggelse, Uppsala län del IV, 1949

Ulleråkers sjukhus, Administrationsbyggnaden, Uppsala: Sten, 1700-talet, exp.lokaler för sjukhuschefen, 3 överläkare, 1 andreläkare samt sjukhusintendenten, vidare apotekslokaler, sjukhuskontor, arkiv m. m. samt 2 bostadsläg. om tills. 10 rum, 2 kök, 2 hallar, ver., käll. Omb. 1806 o. 1855. El, v, avl, cv, vv, wc, badr.

Källa: Sveriges Bebyggelse, Uppsala län del IV, 1949″

Artikeln kommer från webbplatsen Upplandia.se där man kan se fler bilder och läsa mycket annat intressant.