Välj en sida

Till »Hallands P:n” skrifves från Falkenberg: ”Den sorgliga ”Tufva-historien” synes nu vara på väg att inträda i ett nytt stadium. Hr Johanssons slägtingar hafva nämligen i dagarna uti bankinrättning deponerat ett belopp af 20,000 kronor, under förklaring, att dessa penningar äro afsedda till bestridande af kostnaderna för blifvande rättegångar i denna sak; och lärer vittnesförhör ’för dödsfalls skull’ ofördröjligen komma att ega rum med åtskilliga personer, närmast för erhållande af motbevis till do intyg, som offentliggjorts genom dr Nyströms sista artikel i ämnet.” ”Hallands Posten*, som hittils stått på deras sida, hvilka anse, att allt gått rätt till i den i Johanssonska affären, synes efter de senaste upplysningarna börja vackla. Tidningen yttrar nämligen: ”Saken synes sannerligen blifva altmer mystisk, och till sist vet man ej hvad man skall tro. Faktum är emellertid, att nu lemnats intyg af 19 sjelfständiga, ansedda och omdömesgilla personer, de flesta egendoms- eller hemmansegare, som längre eller kortare tid kändt hr A. P. Johansson och hvilka enstämmigt förklarat sig ej ha hos honom kunnat iakttaga några symp- tom, som berättigat till en inspärrning å dårhus” Källa Tidning för Wenersborgs stad och län 3/3 1893

Tufva-Historien. Riksdagsman Bexsell och doctor Ant. Nyström hafva enl.  Ö. P:n, hos justitieombudsmannen gjort anmälan mot dir Jonsson såsom läkare vid Tufvan, för det han olagligen skulle intagit patienter på anstalten.Källa Tidningen Kalmar 6/5 1893

Efterspel till Tufva-historien D:r J. Jonsson har för tjänstefel med afseende på landtbrukaren A. P. Johanssons intagning å Tufvan dömts att bota 100 kronor.Källa Tidning för Wenersborgs stad och län  3/4 1894.