”Alfred Petrén lägger 1922  den första motionen i riksdagen som begär en utredning av steriliseringsfrågan. Beslutet antas och röstas igenom, men själva utredningen tillsätts inte förrän 1927… Som Petrén skriver i sin motion:”Ty må nu vara, att de flesta sinnesslöa hava icke-sinnesslöa till föräldrar och sinnesslöheten sålunda på intet sätt kan utrotas genom sterilisering av sinnesslöa, så bör detta väl icke vara något skäl till att ej söka förhindra sinnesslöa att sätta barn till världen, vilka synnerligen ofta också blir sinnesslöa eller på annat sätt abnorma eller sjuka. ”

Petrén för också ett långt resonemang om varför ”sinnesslöa” bör vistas på anstalt. Det är deras sexualitet, som han beskriver som ”okontrollerad”, som är problemet: ”På grund av nu anförda förhållanden borde enligt mitt förmenande ingen sinnesslö utskrivas från anstalt med mindre sterilisering ägt rum. Till en viss grad skulle sålunda rättigheten att sterilisera en sinnesslö kunna minska behovet av platser å sinnesslöanstalt, en synpunkt, som det ju kan vara skäl att beakta, då det i varje fall kräves mycket stora kostnader, innan nödigt antal platser för sinnesslöa i vårt land blivit anskaffade. […]

Godtages den av mig ovan uttalade principen, att en sinnesslö antingen skall vistas å för sådan lämplig anstalt eller ock vara steriliserad, torde det väl knappast behöva krävas, att det i det enskilda fallet gives särskild tillåtelse att verkställa steriliseringen. Däremot är det högeligen av behovet påkallat, att icke målsman har, såsom nu är fallet, rättighet att efter behag uttaga sinnesslö från anstalt –må vara att denne före utskrivningen därifrån blivit steriliserad – utan att den styrelse, som ansvarar för anstalten ock får ett ord att säga i utskrivningen.”

Det kan vara bra att läsa citatet en gång till. Vad är det för människosyn som utkristalliseras här? Petrén talar om ”rättigheten att sterilisera sinnesslöa”, om det nödvändiga i att hindra föräldrar från att kunna ta sina barn från anstalten – och, inte minst att man inte ska skrivas ut från anstalt …”med mindre sterilisering ägt rum”.Det är också vad som blir praxis långt in på 1950-talet.

File:Carl Lindhagen.jpgDen som under riksdagsdebatten riktade den starkaste kritiken mot motionen var Stockholms vänstersocialistiske borgmästare Carl Lindhagen, som just såg den som en klasslag… Lindhagen frågar med isande ironi varför man ska göra halt vid att sterilisera de sinnesslöa – varför helt enkelt inte slå ihjäl dem? ”När man sålunda kommit in på den utvägen att rätta ett socialt missförhållande på våldets väg och genom kränkning av livets okränkbarhet, riktas uppmärksamheten å andra sidan på att gå vidare än nu föreslagits. Mången kommer att säga: Är detta icke bara den första stationen? Varför ska man stanna här?” Ironin biter dock inte på Petrén.”

Texten ovan kommer från Levande historia: Steriliseringsfrågan Bilden ovan visar Carl Lindhagen. Bild från Wikipedia.