”Yrket arbetsterapeut uppkom i vården av människor som på olika sätt var skadade och handikappade och så snart det gick borde anpassas till ett drägligt vardagsliv. Arbetsterapi fick därför inte lov att vara tidsfördriv, åtminstone inte enbart: nyttigt arbete var vägen från sjuksäng till svarv och vävstol. Den predikade en social friskhets- eller frälsningslära. Överallt framträder den som en modern väckelserörelse. Dess svenska översteprästinna var Estelle Bernadotte.

Sverige befann sig på efterkälken. I andra europeiska länder, i Förenta staterna och Kanada, som till skillnad från vårt land haft erfarenhet av krig, hade redan på 1910-talet rehabilitering i stor skala av soldater och krigsskadade inletts, i syfte att återföra dessa till fronten eller till produktionen som också den kunde vara nog så krigsviktig. Skadade var inte enbart en förlust, de var också en resurs. Den enskilde, även en sårad, sågs som en kugge inte bara i ett militärt utan också i ett civilt, ekonomiskt maskineri. Krigets konsekvenser och industrins behov skapade förståelse för vad som senare kom att kallas funktionell arbetsterapi.

Denna instrumentella syn på människors värde och villkor – som ingalunda måste uppfattas som uttryck för någon ingrodd inhumanitet – bröt endast långsamt fram. Inom sinnessjukvården hade förvisso funnits enskilda reformläkare, särskilt på tyska kurorter och nervkliniker, som motsatte sig passivt sängläge. Det senare kunde motiveras med att många intagna ansågs ha blivit sjuka till följd av den industriella världens jäkt och uppskruvade tempo, man har talat om decennierna kring sekelskiftet 1900 som en rastlöshetens, en ”nervositetens tidsålder”, och ur vetenskaplig synvinkel ville de forskningsinriktade inom medicinarskrået gärna ha en psykiskt sjuk under kontrollerad uppsikt för att få fram fina fallbeskrivningar och slutsatser om orsaken till sjukdomstillståndet.” 

Texten kommer från den intressanta artikeln Estelle är skyddshelgon för alla arbetsterapeuter DN 21/5 2012 . Klicka på länken för att läsa hela artikeln !