”Hospitalspatient söker belåna en förfalskad växel. Förfalskade för att få sin sinnesbeskaffenhet undersökt. Psykisk sjuklighet, bestående i lyckade bedrägerier. Enligt Västervikstidningen har av Nyköpingspolisen häktats ”agronom” Elov Larsson, vilken rymde från Västerviks hospital i slutet av maj i år. Fasttagandet skedde när Larsson i Sörmlandsbanken sökte utfå 800 kr på en växel, vars namn voro förfalskad.

Han förklarade emellertid inför polisen att han iscensatt bedrägeriet endast för att lä sin sinnesbeskaffenhet undersökt av andra läkare än de på Västerviks hospital. Larsson har emellertid av Nyköpingspolisen återsänts hit. Larssons psykiska sjuklighet består däri, att han icke kan avhålla sig från bedrägerier. Han har tidigare vårdats på Växiö hospital, från  vilket han också lyckats rymma. Hans frihet varade i två år. Under denna tid hade han bl. a. startat en agenturverksamhet i Stockholm, vilken uteslutande var anlagd på bedrägerier och under några månader var han förvaltare på ett sörmlandsgods, vars ägare han bedrog på omkring 50oo kr.

I februari 1922 häktades han av stockholmspolisen och insattes på Västerviks hospital. Han har även medgivit att han för sina underagenter uppgivit sig heta Hammar. Den vidlyftiga utredningen har ännu icke hunnit slutföras, varför målet uppsköts på ytterligare 8 dagar.”  Källa Dalpilen 29/12 1925 på Digitaliserade svenska dagstidningar.