Ett fasansfullt mord föröfvades förliden onsdag vid tiotiden i grenadiertorpet under Ösby i Risinge socken. Där boende soldathustrun Charlotta Säf blef nämligen af en arbetare Nils Andersson, boende å den i närheten varande lägenheten östra Lund, ihjälslagen med en yxa. Andersson blef genast häktad samt förd till häradshäktet vid Hällestad tingsställe, där kronolänsmannen Rinnander samma dag med honom anstälde förhör. Därunder framgick, att han till viss grad är sinnesförvirrad, dock ej värre än att han tydligt nog kunde meddela om förloppet vid ogärningens begående. Han berättade, att han i en hastig vändning mottagit den inbillningen att såväl hans grannar som husfolk med dynamit ämnade sätta eld på byns åbyggnader, och att detta skulle ske äfven hos grenadieren Säf, hvarföre han, medhafvande en yxa, sprungit dit. I förstugan mötte han hustrun Säf. Utan att yttra ett ord tilldelade han henne genast ett så kraftigt slag öfver tinningen att ett stort hål uppkommit och hon i och med detsamma stupat till golfvet. Han sprang därefter upp på. vinden, men då han där- ifrån var nedkommen, gaf han henne ytterligare ett slag, likaledes i hufvudet, för att hon ej, såsom han sade, ”skulle behöfva plågas.” Denna omtanke var förstås öfverflödig, ty kvinnan dog med all säkerhet omedelbart etter första slaget. 

Källa Tidning för Wenersborgs stad och land 9/1 1895 Digitaliserade svenska dagstidningar