Universitetsuppsats: Den hvita stadens tjänare : En studie över fackligt arbete och arbetsvillkor bland mentalskötare vid Säters sjukhus åren 1912 till 1952 av Elisabet Tillander.

”Syfte: att undersöka skötarnas arbetssituation, med särskilt hänsyn till kvinnornas situation på Säters sjukhus åren 1912 till 1952 utifrån ett fackligt perspektiv. Frågeställninigar: Hur arbetade och organiserade sig personalen i den fackliga organisationen för bättre arbetsvillkor på Säters sjukhus. Vilka övergripande förändringar skedde för personalen på Säters sjukhus med avseende på arbetsmiljö och utbildning, speciellt med avseende på genus. Hur gestaltade sig kvinnornas fackliga arbete och villkor på Säters sjukhus jämfört med männens.
Resultat: Det skedde tydliga förändringar i fackföreningens medlemsantal under perioden, föreningens viktigaste arbete var kampen för 48 timmars arbetsvecka. Under periodens senare del tillkom arbetarskyddslagstiftning som innebar en förbättring i arbetsmiljön.”

Texten ovan kommer från ingressen till uppsatsen.

Hela uppsatsen som pdf-fil

Klicka på länken ovan för att ladda ner den !