KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA”Samlingssalen stod färdig. I samlingssalen, rymmande 350 sittplatser, därav 100 på läktaren, och som är avsedd att användas till gymnastiksal för patienter och personal, har av sjukhuset installerats biografmaskineri av AGA-Baltics tillverkning.För lantbrukets del har såsom tillbyggnad tioll befintlig ekonomihus iordningställts särskilt fårhus med virke som övertagits från rivningen av provisoriska köket.

Sulfosin och pyriferkurer ha kommit till användning samt modern chockterapi. Den senare ha genomförts dels med cardiazolinjektioner under första delen av året och dels under sista halvåret genom elektroterapi, sedan apparat för dylik behandling anskaffats. Cardiazolbehandlingen har ej använts, sedan elektrobehandlingen börjat användas. Å mansavdelningen ha 65 patienter elektrobehandlats och på kvinnoavdelningen ett 70-tal. Överläkaren å kvinnoavdelningen meddelar att i en del fall resultatet varit påfallande gott, så vitt man ännu kan bedöma…Samma uttalande kan göras beträffande resultatet av behandlingen på mansavdelningen. Det är särskilt schizophrenifall och mera långvariga melankolier som varit föremål för chockbehandling. I början av året uppträdde en rätt utbredd epidemi av influensa, vilken dock var av godartatd natur.

Tandvården har sedan december månad bedrivits å sjukhusets nyinredda tandklinik. I och med tandklinikens tillkomst kunna praktiskt taget alla sjukhusets patienter komma i åtnjutande av erforderlig tandvård, vilket förut ej varit fallet.

Pga starkt beskurna anslag hava patienterna ej kunnat tillgodoses med förströelser i samma utsträckning som förut varit fallet. Månadsfester med dans, varvid kaffe mm serverats, hava dock anordnats och vid midsommar, jul och övriga högtider hava sedvanliga anordningar för patienternas trevnad vidtagits. Den nya samlingssalen har sedan hösten 1941 varit i bruk och biografföreställningar hava omkring två gånger i månaden anordnats därstädes till stor trevnad för patienterna.”