”En ny illustration till den lärda banans svårigheter samt hur ljusa framtidsförhoppningar hastigt och oväntadt kunna krossas, lemnar det sorgliga öde som drabbat distriktsläkaren vid Gustafsberg. d:r Ramberg. Under stora ekonomiska svårigheter afslutade han i fjol sina medicinska studier vid Uppsala universitet samt utnämdes kort derefter till distriktsläkare vid Gustafsberg. Denna plats hade några år hållits öppen för hans räkning, vilket väl torde bevisa, att man hyste förtroende till hans duglighet och gott hopp om hans framtid. Men detta hopp skulle snart brytas; redan under sistlidne juni måste d:r R. i följd af plötsligt utbruten sinnesrubbning intagas a Solna sjukhem, der han fortfarande vårdas, nästan utan hopp om förbättring. Bland anledningarna till hans sorgliga öde torde nog hans synnerligen brydsamma ekonomiska ställning kunna upptagas såsom en af de främsta. Den sorgliga tilldragelsen fick snart ett lika sorgligt efterspel. Vid underrättelsen om d:r Rambergs plötsliga vansinne och dåliga ekonomi blef hans broder FL Ramberg i Löberöd. Skåne, också plötsligt vansinnig och måste föras till hospitalet i Lund der han efter några dagar afled. Han var ganska förmögen.” Texten kommer från tidningen Kalmar 8/11 1895 Digitaliserade svenska dagstidningar, Kungliga biblioteket.