”Hälsovårdsnämnden i Östad har till k. bfhde i Elfsborgs län ingått med anmälan, om att en person af engelsk nationalitet vid namn James Lees en längre tid uppehållit sig inom socknen och uppträdt som predikant på väckelsemöten och att ett utbrott af sinnessjukdom yppat sig som följd af väckelserörelsen.

En flicka, Ester Karlsson från Ålanda, har nämligen efter bevittnandet af ett dylikt väckelsemöte blifvit sinnessjuk. Flere fall af sinnessjukdom torde möjligen vara att befara, särskildt hos personer som förut visat sig grubblande och tungsinta. Hälsovårdsnämnden påkallar härför länsstyrelsens ingripande. Länsstyrelsen har genom kronolänsmannen i distriktet verkställt undersökning.

En flicka som blir vansinnig, då hon ej får frid med Gud. Den sinnessjuka flickans moder, hustrun Kristina Karlsson, har därvid uppgifvit att familjen icke tillhör någon religiös sekt men att såväl föräldrarna som barnen någon gång åhört föredrag af frikyrkliga predikanter. Sedan James Lees kommit till trakten hafva de s. k. ”läsaremötena” varit mera besökta än vanligt, i synnerhet hafva unga flickor i stort antal bevistat hans predikomöten. Modern själf har icke besökt något möte som Lees hållit.

Dottern Ester har tre gånger åhört Lees föredrag, sista gången den 17 sistlidne juni. Efter hemkomsten från detta möte hade Ester sagt sig vara frälst och häröfver känt sig vara nöjd och glad. På tredje dagen efter mötet hade emellertid flickan blifvit svårmodig och fullt vansinne nästan omedeli bart utbrutit. Hon hade varit synnnerligen våldsam, beklagat sig öfver att hon ej finge frid med Gud samt ständigt talat om Lees. De sista dagarne före förhöret hade dock flickan blifvit lugnare. Ester har förut icke visat tecken till anlag för sinnessjukdom och i allmänhet varit tystlåten och inbunden.”

Texten kommer från Tidningen Kalmar 10/8 1912 på Digitaliserade svenska dagstidningar.