”De sjuka skola vårdas vid Säters och Västerviks hospital mot en ringa avgift, i nödfall avgiftsfritt. Anslaget på 75,000 kr, som af riksdagen beviljats till vård af personer, som blifvit vanföra genom barnförlamningen, har k. mt nu bestämdt , skola utgå till anordnande af sjukvårdsanstalter vid Säters och Västerviks hospital. För anstalterna är bestämdt bl. a. att patient skall för vården erlägga 1 kr. om dagen, men medellösa få avgiftsfri vård. Bestämmelserna har redan trätt i kraft. Källa: Kalmar 29/3 1912