”En Tufvahistoria i Danmark. I tisd utkom i Köpenhamn en bok af etatsrådet P. M. Brun med titeln ”Våra hospitaler” Boken inledes med följande fråga: ” Kunna våra hospitaler under sundhetspolisens nuvarande organisation missbrukas till olaglig inspärrning i brottsligt syfte af icke sinnessjuka under påstående att de äro sinnessjuka? Författaren berättar derpå ytterst detaljeradt, huru han den 6Maj 1889 på föranstaltande af sin brorson, kriminalrättsassessor Brun, mot sin vilja blef inlagd på observation för sinnessjukdom å Kommunehospitalet. Till stöd för intagandet fanns ett af läkarne dr G. Staga och V. R. Cbristiansen utfärdadt sjukbetyg, som gick ut på att statsrådet på grund af sinnessjukdom var farlig för sin omgifning. Han låg under observation i 32 dagar, hvarefter öfverläkare, professor Knut Pontoppidan, förklarade att han måste betraktas som sinnessjuk, vilken mening äfven delades al Sundhetskollegiet. Icke desto mindre blef den omyndighetsförklaring öfver honom, som önskades af hans söner, icke beviljad af magistraten och statarådet bar sedan dess kunnat fritt njuta af sin frihet. Han har användt denna till ett i sitt slag enastående skarpt och hänsynslöst angrepp på hufvudpersonerna i saken, som han fordrar åtalade och straffade. Boken är dedicerad till polisdirektören.”

Texten ovan kommer från tidningen Norra Skåne 8/3 1894″på Digitaliserade svenska dagstidningar.

”Inga Tufva-historier mer? För intagning å vårdanstalt för sinnessjuka har k. m:t pga hemställan af medicinalstyrelsen fastställt ändrade formulär, hvilka finnas intagna i nu utkomma nummer i af Svensk författningssamling för i år.” Artikeln kommer från ovanstående källa.