”Länets sinnessjukvård har varit och är fortfarande illa tillgodosedd. Man har för insjuknade inom länet en upp- tagningsanstalt, som tillhör länet, en s k. dårstuga i samband med länslasarettet i Vadstena. Där finnas åtta platser, fyra för hvartdera könet. Men dessa äro ej på långt när tillräckliga. De äro i regel alltid upptagna. Och detta är ej underligt, då man betänker, att hospitalen äro så otillräckliga, att hundratals beviljade ansökningar kunna föreligga, för hvilka ej plats finnes. Bättre har det ju blifvit genom uppbyggande och beläggande af nya hospital. Men ännu nr det långt ifrån bra.

För några år sedan förfogade Östergötlands läns landsting om utredning af denna liksom andra länets sjukvårdsfrågor, och ansåg man då, att sinnessjukvården borde först och främst tillgodoses. Att så ej kom att ske, berodde därpå, att landstinget beslöt bygga nytt länslasarett i Vadstena. Därmed förband sig då tanken på att det gamla länslasarettet därstädes möjligen skulle kunna anordnas till s. k. dårstuga. Också fick lasarettsdirektionen i Vadstena på samma gång i uppdrag att bygga det nya länslasarettet och att utreda frågan om länet sinnessjukvård. Tidigare hade man tänkt sig, att det skulle behöfvas 30 platser för sinnesssjuka. Och ännu torde nog behofvet vara så stort, om man också hoppas, att det skall bli mindre i samma mån som staten anordnar nya hospital.

Man har nu fått k. majt:s medgifvande att det nuvarande lasarettet, en gammal klosterbyggnad, som tillhör Vadstena krigsmanshuskassa, o. som egentligen är upplåtet till kurhus, fortfarande får disponeras af länet, så länge byggnaden användes för sjukvårdsändamål. Sedan detta beviljats, har direktionen beslutit att anmoda arkitekten E. Stenhammar i Stockholm, att utreda hvilka förändringar .kunna och böra vidtagas vid den nuvarande lasarettsbyggnaden för att denna skall kunna användas vid vård af sinnessjuke, och anhåller därjämte om bistånd af medicinalrådet J. G. Schuldheis.

Det lyckligaste vore nog, om länets sinnessjukvård kunde sättas i samband med staten hospital. Men äfven denna fråga kräfver mycken tid och många formaliteter. Utredningen angående husen torde kunna inkomma till innevarande års landsting. Om frågan då afgöres så, att länets dårstuga förlägges där, skulle byggnadens apterande för sitt nya ändamål kunna börja i oktober 1908. Frågan om anslutning till hospitalet skulle då möjligen vara klar på sommaren 1909. Skulle så lyckligt gå, skulle Östergötlands län ha sinnessjukvården väl och tillfredsställande ordnad frampå hösten år 1909. Hvilken välgerning detta skulle vara, vet en och hvar, som på ett eller annat sätt haft med sinnessjukas vård att skaffa. Källa Östgötaposten 25/1 1907 på Digitaliserade svenska dagstidningar.