Välj en sida

Huvudorden inom svensk sinnessjukvård var vid sekelskiftet enhetlighet, tydlighet och separering. De nya sjukhusen utformades efter rådande vårdideologi och byggdes kring en kraftfull genomgående mittaxel som med största möjliga tydlighet kommunicerade de rådande idealen till både patienter och personal. Även sjukhusparkens arkitektoniska konstruktion och positionering till kringliggande paviljonger präglades av medicinsk funktionalitet. Frisk luft, ljus och utomhusvistelse var sedan 1800-­talets mitt viktiga
komponenter i rehabiliteringen av psykiskt sjuka och sysselsättning i form av trädgårdsarbete ansågs läkande och moralstärkande. Praktisk sysselsättning var den dominerande formen av terapi som tillämpades innan psykofarmaka introducerades på 1950-­talet och möjliggjorde en mycket intensiv skötsel av sjukhusets grönområden

Parken vid Västerviks Hospital anlades med tidstypisk och karaktäristisk axialitet som förstärkte
uppdelningen mellan män och kvinnor, lugna och oroliga och gav samtidigt området en tydlig
mittpunkt. Den genomgående huvudaxeln var även ett vanligt inslag i klassicismens parker. Inslag av nationalromantik, fransk renässans samt tysk trädgårdsstil kan skönjas i valet av träd respektive tväraxlar och rund blomsterplantering i mitten. Vid anläggandet av parken valde man av någon anledning att till viss del frångå Sundius planritning gällande gångsystemet och man anlade istället ett helt symmetriskt system med huvud-­ och raka tväraxlar.

På platsen befintliga granar, björkar och ekar var det som först utgjorde parkens trädbestånd. Man kompletterade senare med att plantera nya ekar och senare även ett par bokträd. Vid anläggandet skapas det i mitten av parken en rund yta med blomsterplantering som ges olika typer av utformning genom åren. Vid anläggandet ramas planteringen in av sex stycken pelarformade idegranar och kantsätt med gatsten.

Från sina första dagar fram till 80-­‐talet är parken dagligen nyttjad av både patienter och personal.
Mittrundeln är en central samlingsplats där man reser en julgran till jul och en midsommarstång till
midsommar. Första maj firas med en orkester som spelar och sommartid genomför
trädgårdsarbetarna olika typer av planteringar i mitten. Sommartid placeras bänkar och bord ut i
parken. Ett fotografi från 1930-­talet visar att planteringen i parkens mitt likt vid anläggandet
innehåller sex idegranar samt tulpaner.

Texten kommer från Centralparken vid fd Västerviks Hospital av Petter Almgren vid Institutet för kulturvård vid Göteborgs universitet. Ett varmt tack till Petter Almgren som låter oss få publicera arbetet på vår webblats!  Galleriet nedan har inte med arbetet att göra utan har lagts till av oss  efterhand.