Välj en sida

1931 byter Västerviks Hospital namn till Sankta Gertruds Sjukhus och 1968 byter anläggningen namn igen, denna gång till Norra Sjukhuset. På 60-­talet genomgår även parken vissa förändringar. En paviljong med kafeteria och frisörsalong byggs nordväst om parkens mitt och gångsystemet anpassas efter detta. Vårdreformer och ett ökat användande av psykofarmaka leder till att anläggningen nu öppnas upp, både mellan vissa avdelningar och mot allmänheten

Under 1980-­talet påbörjar Norra Sjukhuset sin avveckling och har mot slutet av 90-­talet endast ett
fåtal aktiva vårdavdelningar kvar. Flera runt parken kringliggande byggnader rivs även under 80-­ och 90-­talet. Tidigt 2000-­tal brinner kafeterian ner och platsen står tom under flera år. Under denna tid säljer landstinget området till en privat aktör som påbörjar anläggandet av en ny stadsdel, Gertrudsvik Sjöstad. 2010 byggs en ny restaurangbyggnad som invigs året efter. Senare tillkommer även en mindre lekpark samt boulebana i anslutning till restaurangen. Genom anläggandet av restaurangen återfår parken sin roll som knutpunkt i området och bidrar med säkerhet till ett ökat användande av parken

Kulturhistorisk värdering

Den modell som i detta arbete kommer tillämpas för den kulturhistoriska värderingen är den som presenteras i Klara Johanssons rapport Kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden – en metodutveckling för Stockholms Stadsmuseum. Modellen har fördelen att den till skillnad från många andra värderingsmodeller är speciellt utformad för att kunna tillämpas vid värdering av just parkmiljöer. Modellen är en del av ett pilotprojekt och är alltså inte färdigutvecklad. Användandet av modellen i detta arbete bör därmed ses som ett prövande av huruvida modellen fungerar väl för kulturhistorisk värdering av parkmiljöer och inte som ett exempel på allmänt vedertaget värderingsarbete.

Texten kommer från Centralparken vid fd Västerviks Hospital av Petter Almgren vid Institutet för kulturvård vid Göteborgs universitet. Läs fortsättningen genom att klicka på länken.  Ett varmt tack till Petter Almgren som låter oss få publicera arbetet på vår webblats.  Galleriet nedan har inte med arbetet att göra utan är något som vi lagt till.